10 Jan 2020

Milan Knížák & Phaerentz & Opening Performance Orchestra – BROKEN REBROKEN


CZ: Koncertní program vycházející z programu Broken Music Milana Knížáka, kterou rozvíjel na začátku šedesátých let.

Milan Knížák, Phaerentz a Opening Performance Orchestra uvedou společný program BROKEN REBROKEN. Jedná se o velmi hravý a tvárný koncept, který může mít celou řadu podob. Základem tohoto programu je Broken Music Milana Knížáka, kterou rozvíjel na začátku šedesátých let.

V roce 2008 Opening Performance Orchestra se svolením autora provedli digitální dekompozici Broken Music, záměrem bylo vytvoření nové verze skladby za použití principů fraction music. Původní mechanická destrukce a fyzické přehrávání gramofonových desek byly nahrazeny digitálními úpravami.

Milan Knížák, Phaerentz a Opening Performance Orchestra uvedli destruovanou hudbu několikrát naživo, pro České muzeum hudby je připravena nová verze pod názvem BROKEN REBROKEN pro čtyři gramofony, čtyři počítače a video. Jedná se o první oficiální provedení programu v Praze.

Základem programu BROKEN REBROKEN je Broken Music Milana Knížáka, kterou rozvíjel na začátku šedesátých let. „V roce 1963–64 jsem zpomaleně nebo zrychleně přehrával gramofonové desky, tím měnil kvalitu skladby a tvořil vlastně skladbu jinou. V roce 1965 jsem začal desky destruovat: škrábat, probodávat, lámat. Jejich přehráváním (které ničilo gramofonové jehly i gramofony samotné) vznikla zcela nová hudba – nečekaná, drásající, útočná i humorná. Skladby trvající vteřinu anebo téměř nekonečně dlouho (to když jehla uvízla v hlubokém vrypu a neustále přehrávala jedinou frázi). Rozvíjel jsem dále tento způsob. Začal jsem desky přelepovat, přemalovávat, spalovat ohněm, rozřezávat a slepovat části různých desek do sebe atp., abych docílil co největší zvukové různosti,“ píše se v textu Destruovaná hudba. V bookletu CD Broken Tracks Milan Knížák uvádí: „Destruovanou hudbu jsem začal vymýšlet v roce 1964 a byl jsem prvním z protagonistů tohoto druhu hudby. Poprvé byla použita v II. Manifestaci Aktualního umění v roce 1965. Později se tento počin dostal do obecnějšího povědomí pod názvem Broken Music, což je název mého LP, které vyšlo v sedmdesátých letech v Itálii.“ Hudba vznikající přehráváním destruovaných gramofonových desek však může být jen velmi obtížně přepsána do not nebo jiného zápisu, a proto lze desky samotné považovat zároveň i za notace.

Broken Music byla během své padesátileté existence svým autorem uváděna i živě. Jedná se o velmi hravý a tvárný koncept, který může mít celou řadu podob. Při raných koncertních provedeních k tomu docházelo s velmi skromným vybavením. Nahrávka Broken Music z šedesátých let, která vyšla v roce 1979 na stejnojmenném vinylu díky Ginu Di Maggiovi u italského labelu Multipla, vznikla za pomoci jednoho gramofonu. V pozdější době byly začleněny i další zvukové zdroje – kazetové magnetofony, programovatelné klávesy, preparované mikrofony, CD přehrávače – vše s cílem využít příslušné přístroje a nástroje na samotnou mez zvukových a technických možností.

Broken Music je v současné době považována za raného předchůdce turntablismu, kreativního hraní na gramofony, které se v mnohem pozdější době v podobě DJingu prosadilo na poli taneční pop music a hip-hopu a v mnoha dalších formách na poli alternativní hudby. Přední světoví hráči na gramofon, jako je Christian Marclay, Philip Jeck, Dieb13 či erikM tak mají v Milanu Knížákovi předchůdce i vzor. S destruovanou hudbou Milan Knížák koncertuje dodnes, kromě cizího hudebního materiálu pestré žánrové směsi používá příležitostně i nahrávky svých vlastních kompozic, které jsou živě manipulovány, míchány a destruovány. Koncepce destruované hudby byla později rozšířena: z desek se díky podnětu galeristy Gina Di Maggia stala samostatně existující výtvarná díla a Milan Knížák kromě elpíček destruoval a kolážoval rovněž tištěné partitury.

V roce 2008 Opening Performance Orchestra se svolením autora provedli digitální dekompozici Broken Music a odpověděli na jeho text z šedesátých let takto: V roce 2008–9 jsme převedli původní záznam z gramofonových desek do digitální podoby, přičemž nás nezajímaly snahy o maximální věrnost a čistotu digitálního světa, která ve své podstatě vede ke ztrátě jemných struktur přirozeného zvuku, nýbrž odvrácená strana těchto postupů – svět chyb a zkreslení, který zůstává skryt za posluchačsky vstřícným, digitálně upraveným zvukem. Takto převedený zvukový záznam byl digitálně destruován, roztříštěn a nekompromisně zbaven všech svých původních atributů. Žádné melodie, žádné rytmy, žádné harmonie – to je fraction music.

Záměrem Opening Performance Orchestra bylo vytvoření nové verze skladby Milana Knížáka za použití principů fraction music. Původní mechanická destrukce a fyzické přehrávání gramofonových desek byly nahrazeny digitálními úpravami. Výchozím materiálem pro novou skladbu byla původní skladba Broken Music a zároveň autorské zvukové stopy Opening Performance Orchestra, jež byly speciálně vytvořeny pro tuto skladbu.

Milan Knížák, Phaerentz a Opening Performance Orchestra uvedli destruovanou hudbu několikrát naživo, poprvé v roce 2012 na festivalu Alternativa v Praze – tehdy ještě odděleně jako Broken Music a Re:Broken Music, o rok později na festivalu Pohyb / Zvuk / Prostor v Opavě poprvé společně a dále v roce 2014 na festivalu MaerzMusik v Berlíně a na Expozici nové hudby v Brně (pro dvanáct gramofonů a pět laptopů) – pokaždé v odlišné verzi a jiné stopáži. Pro České muzeum hudby je připravena nová verze pod názvem BROKEN REBROKEN pro čtyři gramofony, čtyři počítače a video se stopáží 45 minut.


EN: A concert programme based on Broken Music Milan Knížák pursued in the early 1960s.

Milan Knížák, Phaerentz and Opening Performance Orchestra will jointly present the programme BROKEN REBROKEN, a very playful and flexible concept that may take a variety of forms. The programme is based on Broken Music, which Milan Knížák cultivated in the early 1960s.

By courtesy of Milan Knížák, in 2008 Opening Performance Orchestra carried out a digital decomposition of Broken Music with a view to creating a new version of the composition, applying the fraction music principles. The original mechanical destruction and physical replaying of records have been replaced by digital modifications.

Milan Knížák, Phaerentz and Opening Performance Orchestra have performed the deconstructed music live on several occasions. They have prepared for the Czech Museum of Music a new version, titled BROKEN REBROKEN, for four record-players, four computers and video. It will be the programme’s very first presentation in Prague.

The BROKEN REBROKEN programme is based on Broken Music, which was pursued by Milan Knížák in the early 1960s. “In 1963-64 I used to play records both too slowly and too fast and thus changed the quality of the music, thereby creating new compositions. In 1965 I started to destroy records: scratch them, punch holes in them, break them. By playing them over and over again (which destroyed the needle and often the record player too) an entirely new music was created - unexpected, nerve-racking, aggressive and even humorous. Compositions lasting one second or almost infinitely long (as when the needle got stuck in a deep groove and played the same phrase over and over). I developed this system further. I began sticking tape on top of records, painting over them, burning them, cutting them up and gluing different parts of records back together, etc. to achieve the widest possible variety of sounds,“ he wrote in his text called Destroyed Music, which has become canonic since then. In the booklet to the Broken Tracks CD Knížák states the following: “I started creating destroyed music in 1964 and I was one of the first protagonists of this kind of music. It was first used in the 2nd Manifestation of Contemporary Art in 1965. This act became more generally known later under the name Broken Music, which is the title of my LP that was published in Italy in the seventies. “ Nevertheless, music created by playing destroyed gramophone records may hardly be transcribed as a score or another language, and therefore the records themselves serve as sheet music at the same time.

During its fifty-year existence, Broken Music was also performed live by its author several times. It is a very playful and formable concept, which can have plenty of different shapes. At early concert performances, Broken Music was presented with very modest equipment. The aforementioned recording, which is legendary nowadays, contained on a vinyl, was created using just one gramophone. Later on, other sound sources were incorporated – audio cassette recorders, programmable keyboards, preserved microphones, CD players, which react to destruction procedures quite unpredictably and often fall totally silent – all that with the aim of employing the used equipment and instruments to the utmost limit of their sound possibilities.

The playful, monumental and electrifying Broken Music is at present considered to be an early predecessor of turntablism, the creative playing the gramophones, which broke through in a much later time period in the form of DJing in the field of dance pop music and hip-hop and in plenty of other forms used in alternative music. World's leading gramophone players, such as Christian Marclay, Philip Jeck, Dieb13 or erikM have their predecessor and model in Milan Knížák. To this day, Milan Knížák is giving concerts in which he plays destroyed music, occasionally using, in addition to other music material of all different genres, also recordings of his own compositions, which are live manipulated, mixed or destroyed. The destroyed music concept was later extended: upon Gino Di Maggio's initiative, records have changed into independently existing works of art and Milan Knížák has destroyed and collaged even printed scores in addition to LPs.

In 2008 Opening Performance Orchestra started to study Milan Knížák's Broken Music in order to perform its reinterpretation, using contemporary technical conditions and possibilities. The procedures of their work have been summarized as follows: “In 2008-9 we transferred the original recording from vinyl records into digital form. As we did so, we weren‘t interested in the precise, clean fidelity offered by the digital world, which fundamentally causes the fine structure of natural sound to be lost. Instead we were seeking the opposite: the world of errors and distortion, which remains hidden when digital audio is manipulated to be maximally accommodating for the listener. The transferred audio recording was digitally destroyed, shattered and uncom-promisingly freed from all its original attributes. No melody, no rhythm, no harmony – this is fraction music.“

The Opening Performance Orchestra's aim was to create a new version of the Knížák's composition, using the fraction music's principles. The original mechanic destruction and physical playing of gramophone records have been replaced by digital modifications. The source material for the new composition were, in addition to the original entire Broken Music composition, also passages and sound citations from Milan Knížák's compositions which were published under the name Broken Tracks, and original author soundtracks of Opening Performance Orchestra, which have been created specifically for this composition.

Milan Knížák, Phaerentz and Opening Performance Orchestra have given several live performances of the deconstructed music. The first of them was in 2012 at the Alternativa festival in Prague – at the time, separately, as Broken Music and Re:Broken Music. In 2013 they presented it at the Movement / Sound / Space festival in Opava, and in 2014 they played it at the MaerzMusik festival in Berlin, as well as at the Exposition of New Music in Brno (for 12 turntables and five laptops) – on each occasion in a different version and different duration. They have now prepared for the Czech Museum of Music a new version, titled BROKEN REBROKEN, for four record-players, four computers and a 45-minute video.


Milan Knížák - turntables, prepared gramophone records
Phaerentz - turntables, prepared gramophone records
fs - performer (1st computer)
jsm - video concept
jst - performer (2nd computer)
ld - technical support
pk - sound engineering
ps - performer (4th computer)
rd - performer (3rd computer)